BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017- 2019 TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2019-2022

Thứ ba - 26/11/2019 19:16
Nhiệm kỳ 2017 -2019 Chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ xã Thạch Thắng; Nghị quyết của chi bộ trường Thắng Tượng về công tác xây dựng và phát triển đảng viên, chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:
ĐẢNG BỘ XÃ THẠCH THẮNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS THẮNG TƯỢNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***
Số: 0/BC-CBTHCS
               
Thạch Thắng, ngày 05 tháng11 năm  2019
 
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
CỦA BAN CHP HÀNH CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017- 2019
TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2019-2022
 
 
 
 
I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG CỦA CHI BỘ.
1. Đặc điểm tình hình:
Về Chi bộ: Tổng số đảng viên của chi bộ: 28 trong đó đảng viên chính thức 28, đảng viên dự bị: 0; Số lượng đảng viên trong cơ quan chiếm tỷ lệ : 28/35 = 46.1%
Đảng viên Nữ là: 21; Đảng viên chuyển đến: 02
Đảng viên chuyển đi: 02 (01 chuyển công tác, 01 chuyển về sinh hoạt tại địa phương).
Đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ: 02 (Nguyễn Thị Hạnh, Dương Hải Yến).
Về tình hình CBGVNV trong cơ quan: Tổng số CBGVCNV do chi bộ quản lý là: 35. Trong đó: CBQL: 02; TPT: 01; GV: 28 ; CNV: 04)
Về tổ chức các đoàn thể: 01 tổ chức Công đoàn với tổng số 35 CĐV; Đội TN TP Hồ chí Minh có 14 chi đội với tổng số 431 đội viên.
Về tổ khối có 04 tổ, trong đó: 03 tổ chuyên môn, 01 tổ HCVP.
Trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, không ngừng cải tiến đường lối, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển cả về số lượng  và chất lượng. Xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục, trong nhà trường, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu mà Đảng và nhà nước giao cho hệ thống các trường THCS.
1. Thuận lợi.
- Được sự quan tâm sâu sắc của cấp uỷ Đảng xã Thạch Thắng, luôn tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đội ngũ Đảng viên và Cán bộ nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 100% đạt chuẩn, trên chuẩn 86%, đáp ứng được nhiệm vụ nhu cầu giáo dục hiện nay.
- Hoạt động Chi bộ, Nhà trường thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. CBGVNV tự giác, tích cực công tác, ý thức trách nhiệm cao, luôn có tinh thần đoàn kết, tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
- Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ Đảng theo quy định.
- Trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
2. Khó khăn.
- Nhận thức, tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của một số Đảng viên trong đơn vị chưa cao.
- Do sức ép về thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường, vì vậy công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, các cuộc vận động đôi khi chưa được kịp thời.
- Chất lượng chuyên môn của một bộ phận cán bộ Đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Một vài Đảng viên chưa thật sự phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đặc biệt trong đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục đa số Đảng viên tuy đã đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng kinh nghiệm về thực tiễn giảng dạy và giáo dục còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm thực tế.
- Do hoạt động của trường, chuyên môn chiếm nhiều thời gian nên sinh hoạt chính trị ở địa phương số lượng Đảng viên tham gia đôi lúc chưa đầy đủ.
PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CHI BỘ
NHIỆM KỲ 2017 -2019
Nhiệm kỳ 2017 -2019  Chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ xã Thạch Thắng; Nghị quyết của chi bộ trường Thắng Tượng về công tác xây dựng và phát triển đảng viên, chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:   
1. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG AN NINH
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
- Về sinh hoạt chi bộ: Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của Chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của Chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; quán triệt các chỉ thị, văn bản quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05 - CT/TW. Chỉ đạo thực hiện “ Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tại đơn vị, quản lý tài chính, tài sản không để tình trạng mất mát, thất thoát tài sản, chống tham ô, lãng phí, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình
- Tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chỉ đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể ở cơ quan đơn vị từng bước hoạt động hiệu quả hơn, chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn; chi đoàn; trong sạch vững mạnh góp phần nâng cao chất lượng của Chi bộ. Giới thiệu quần chúng ưu tú đi học lớp bồi đối tượng Đảng, xem xét đề xuất kết nạp Đảng viên mới.
- Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, viên chức về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Thúc đẩy tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động trong cơ quan đơn vị.
- Tổ chức thực hiện giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị và đảm bảo an toàn trật tự xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân. Lãnh đạo đơn vị luôn đoàn kết nội bộ, nêu cao tình thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ tốt chính trị nội bộ và bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường.
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng Nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ, chỉ đạo Ban giám hiệu trường xây dựng kế hoạch năm học đầu năm bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường:
- Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc về thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành giáo dục, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình để từ đó chủ động trong công việc. Xây dựng đội ngũ vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, làm việc tự giác, khoa học, sáng tạo hiệu quả cao. Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, tôn trọng gần gũi, lắng nghe ý kiến của cha mẹ học sinh.
- Chi bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các tổ khối chuyên môn và đội ngũ CBCCVC triển khai và tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tích cực làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền huy động nguồn lực vào việc xây dựng CSVC trường học.
- Chi bộ Lãnh đạo nhà trường trong việc xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa CBGVNV với nhau, quan hệ ứng xử với học sinh, cha mẹ học sinh, chỉ đạo tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng nền nếp thói quen vệ sinh tốt, tự tin bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân, mạnh dạn trong giao tiếp, thân thiện chia sẻ hợp tác với bạn bè, lễ phép với người lớn tuổi, tích cực trong các hoạt động vui chơi học tập.
3. Kết quả thực hiện:
3.1 Chất lượng giáo dục
Chất lượng đại trà:
Năm học 2017 -2018
- Xếp loại VH: Giỏi: 54 em tỉ lệ 12%; Khá 184 em tỉ lệ 36%; TB 199 em tỉ lệ 44.22%, Yếu 13 em tỉ lệ  2.89%.
- Xếp loại HK: Tốt: 373 em tỉ lệ 82,89%; Khá: 68 em tỉ lệ 15,11%; TB: 7 em tỉ lệ 1.56%; Yếu: 2 em tỉ lệ 0.44%
- Tỉ lệ TN THCS: 98.96%. Thi vào THPT: xếp thứ 5 của huyện; thứ 51 của tỉnh.
- Có 2em HS đậu vào trường THPT Chuyên tỉnh.
Chất lượng mũi nhọn:
- Học sinh giỏi văn hoá: 54 em, Học sinh tiên tiến: 184 em.        
- Học sinh giỏi tỉnh: 1 em giải nhất cấp tỉnh môn Sinh.
- Học sinh giỏi huyện: Từ 21 em.
- Về thể dục: có 6 em.
Năm học 2018 - 2019
- Xếp loại VH: Giỏi: 47 em tỉ lệ 10.35%; Khá 166 em tỉ lệ 36,56%; TB 110 em tỉ lệ 48.68%, Yếu 19 em tỉ lệ  4.19%.
- Xếp loại HK: Tốt: 368 em tỉ lệ 81,06%; Khá: 68 em tỉ lệ 14,98%; TB: 12 em tỉ lệ 2,64%; Yếu: 6 em tỉ lệ 1.32%
- Tỉ lệ TN THCS: 100%. Thi vào THPT: không xếp thứ.
- Có 1 em HS đậu vào trường THPT Chuyên tỉnh.
Chất lượng mũi nhọn:
- Học sinh giỏi văn hoá: 47 em, Học sinh tiên tiến: 166 em.        
- Học sinh giỏi tỉnh: 1 em giải ba cấp tỉnh môn Hóa.
- Học sinh giỏi huyện:  18 em.
- Về thể dục: có 10 em.
3.4 Chất lượng đội ngũ.
Năm học 2017-2018
Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp huyện 12 (bảo lưu), GVCN giỏi: 03 (bảo lưu).
Chiên sĩ thi đua: 04. Giấy khen thưởng của UBND huyện: 03. LĐTT: 22. Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
3.5. Thực hiện quy chế dân chủ.
- Thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các nội dung hoạt động bảo đảm sự đoàn kết thống nhất, không có hiện tượng bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết trong cơ quan; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên và học sinh luôn được quan tâm, công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác luôn được quan tâm.
3.6. Các hoạt động nhân đạo, xã hội.
- Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của chi bộ các tổ chức trong Nhà trường đã thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, hoạt động xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới.
+ Có 7 lượt CBĐV hiến máu trong các năm học 2017- 2018; 2018 -2019.
+ Thực hiện tốt việc đóng góp các loại quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ trẻ em, ngày vì người nghèo, phòng chống thiên tai bảo lụt, ngày vì người nghèo, giao thông.
+ Tham mưu các cấp giúp đở học sinh nghèo vượt khó. Trong nhiệm kì đã quyên góp được…….
II. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng.
- Chi bộ đã bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của phòng, sở qui định; bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, của ngành và cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể Đảng viên.
- Chi bộ đã tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng quy chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể trong vai trò thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội bộ cơ quan đoàn thể, luôn đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi trái với quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiên quyết loại bỏ những biểu hiện mất dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức kỷ luật kém, biểu hiện sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
- Chi bộ thường xuyên quan tâm, thúc đẩy các tổ chức đoàn thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức.
2. Lãnh đạo về công tác tổ chức, cán bộ.
- Về duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ: Chi bộ trường duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định của điều lệ Đảng và quy chế của chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2017 -2019.
- Nội dung sinh hoạt chi bộ thực hiện theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy xã Thạch Thắng.
- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Trong nhiệm kỳ qua với sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu trường đã có nhiều lượt cán bộ được tham gia học tập về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ (Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính: 01. Tham gia học Đại học: 02. Tham gia bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh chuẩn Châu Âu: 04).
- Trong nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình kết nạp Đảng viên theo quy định của điều lệ và kết nạp được 2 đảng viên đạt 100% so với Nghị quyết nhiêm kỳ 2014-2017 đề ra.
Chất lượng đảng viên Năm 2018
Tổng số đảng viên 26 đồng chí, tham gia phân loại: 26 đồng chí
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04 đồng chí.
Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ           22 đồng chí.
Về chi bộ: Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2018
  1. Về công tác kiểm tra giám sát.
Hàng năm Chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiểm tra việc tham gia sinh hoạt tại địa phương nơi cư trú, thực hiện đóng Đảng phí theo quy định. Kết quả: năm 2017 kiểm tra: 26/26 Đảng viên đạt tỷ lệ 100%, năm 2018 kiểm tra:26/26 = 100% .
4. Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể.
4.1.  Lãnh đạo xây dựng nhà trường.
- Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn.
- Chi bộ thường xuyên quan tâm phối hợp cùng ban lãnh đạo nhà trường các đoàn thể trong việc chỉnh đốn lề lối làm việc, tác phong làm việc của cán bộ viên chức; xây dựng và thực hiện tốt nội quy của cơ quan; thực hiện văn hóa công sở đảm bảo môi trường văn minh, sạch đẹp.
- Chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục ở nhà trường và địa phương; thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ nhà trường. Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá, bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các đoàn thể phối hợp làm tốt công tác phát triển giáo dục toàn diện; chăm lo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp.
4.2.  Đối với tổ chức đoàn thể.
- Chi bộ trực tiếp chỉ đạo Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của Công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
- Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể Đại hội đúng điều lệ quy định, chỉ đạo về công tác nhân sự theo quy chế tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh chỉ đạo Công đoàn bằng các chủ trương, nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp quần chúng và vai trò đoàn kết trong từng nội bộ đơn vị.
- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua “Hai tốt”;  tham gia nghiên cứu tìm hiểu lịch sử văn hoá truyền thống dân tộc, tìm hiểu các văn bản pháp luật về: Trật tự an toàn giao thông, sức khỏe đời sống môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh. Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đảng xem xét kết nạp.
- Hàng tháng Chi bộ xem xét và duyệt kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, tham mưu và chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các chương trình hành động phù hợp với điều kiện của từng tổ chức.
5. Lãnh đạo việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại chi bộ trường Thắng Tượng đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít cán bộ, đảng viên.
- Hàng tháng trong nội dung sinh hoạt chi bộ luôn có mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể về đạo đức về sự hy sinh, về lòng yếu nước thương dân, tính cần cù chịu khó, đặc biệt là nói đi đôi với làm.
III ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm.
- Chi bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo BGH, các tổ chức trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống, tuân thủ pháp luật, chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn theo quy định.
- Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác tham mưu, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia mức độ 1.
- Chất lượng giáo dục đã có chuyển biến tích cực: Ngày càng hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học, số lượng học sinh khá giỏi ngày càng tăng.
- Phong trào văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động nhân đạo được triển khai và đạt kết quả tốt.
2. Khuyết điểm:
- Công tác kiểm tra giám sát của chi bộ còn mang tính hình thức.
- Tính chiến đấu, phê và tự phế chưa cao đặc biệt trong sinh hoạt chi bộ.
- Ý thức tự học, tự rèn luyện của học sinh chưa cao, việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh còn hạn chế.
- Việc tham gia vào các hoạt động phong trào của một số cán bộ giáo viên chưa nhiệt tình.
- Chất lượng giáo dục đã có sự chuyển biến nhưng chưa ổn định.
- Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học chưa thực sự thấm nhuần vào nhận thức của người dạy và người học
- Khả năng tiếp thu, năng động, sáng tạo trong học tập của học sinh còn nhiều hạn chế, sự quan tâm của các cấp, các nghành, của gia đình và xã hội đến hoạt động giáo dục chưa cao, chưa khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho con em mình học tập.
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2019 – 2022
I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.
1. Thực hiện tốt về  “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.
2. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về  tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.
3. Chỉ đạo đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
4. Chỉ đạo, lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên sử dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn tiếp cận và thực hiện chương trình GDPT mới.
5. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành về “đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh, bảo đảm kỷ cương, nề nếp tình hình an ninh trật tự của đơn vị.
6. Chỉ đạo BGH làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành Đoàn thể, chính quyền địa phương, Ban Đại diện cha mẹ học sinh để huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, chống lưu ban, bỏ học, duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục, tiêu chí nông thôn mới.
7. Chỉ đạo làm tốt tham mưu với chính quyền Địa phương và Ngành về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCCVC.
8. Thực hiện công tác phát triển Đảng viên.
9. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy sức mạnh “toàn dân tham gia xây dựng và hỗ trợ giáo dục” nhằm đưa giáo dục tại địa phương ngày càng phát triển.
II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ
- Phấn đấu phát triển đảng viên mới: 02 đảng viên.
- Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 15 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
- Phấn đấu đạt chi bộ “Trong sạch vững mạnh” hàng năm.
Chất lượng đại trà:
- Xếp loại VH: Giỏi: 10%; Khá 36%; TB khoảng 50%, Yếu 4%; Kém: 0%.
- Xếp loại HK: Tốt: 80%; Khá: 15%; TB: 4%; Yếu:  1.%
- Tỉ lệ TN THCS: 99.15 %. Tỉ lệ lên lớp trên 99%. Tỉ lệ bỏ học dưới 1%.
- Thi vào THPT: Tỷ lệ dự thi 80%; đạt 90 đến 95 % vào THPT của số học sinh dự thi.
- Số HS đậu vào trường THPT Chuyên tỉnh: 1-> 2 em (Hóa, Sinh).
Chất lượng mũi nhọn:
- Học sinh giỏi văn hoá: 45 em, Học sinh tiên tiến: 160 em.        
- Học sinh giỏi tỉnh: 1đến 2 em về văn hóa.
- Học sinh giỏi huyện: Từ 25 đến 30 em.
- Về thể dục: có 12 đạt giải cấp huyện và 2 em đạt giải cấp tỉnh.
- HSG cấp trường môn Toán, anh khối 6, 7: Mỗi môn xây dựng một đội từ 12 em đến 15 em: Được công nhận HSG cấp trường từ 8 đến 12 em/môn..
- Hoạt động GDTC: Đạt đơn vị có phong trào tốt; 100% HS được giáo dục kỹ năng sống.
- Phấn đấu cuối năm có đội tuyển dự thi Tin học trẻ cấp huyện.
Các cuộc thi, hội thi: Có ít nhất 1 đề tài, dự án dự thi cấp huyện.
3. Công tác phổ cập, phân luồng
- Duy trì vững chắc PCGDTHCS hai xã đạt mức độ 3, tiêu chí 14.1, 14.2 NTM các xã đều đạt, riêng xã Tượng Sơn đảm bảo đạt chuẩn kiểu mẫu, tỉ lệ học sinh THCS đi học nghề đạt trên 15 đến 25%.
4. Bồi dưỡng đội ngũ
- 100% CBGV, NV được bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
- Bồi dưỡng 13 giáo viên có chuyên môn vững tiếp cận chương trình GD mới.
- Bồi dưỡng 8 giáo viên dạy BDHSG khối 9 và 3 GV khối 6,7, 8.
- 50% GV có bài đưa lên diển đàn dạy học và trang Wed của trường.
- Các chỉ tiêu về thực hiện kế hoạch giáo dục khác: báo cáo chuyên đề; dạy học theo chủ đề; triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo (thực hiện theo chương trình đã được xây dựng).
5. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
5.1. Tập thể
- Trường đạt danh hiệu: Tập thể LĐXS.
- Hình thức khen thưởng: UBND huyện tặng giấy khen.
- Tổ chuyên môn tiên tiến xuất sắc: 3.
- Công đoàn vững mạnh. Giấy khen của LĐLĐ huyện.
- Đội xuất sắc cấp huyện.
2.2. Cá nhân
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 05 người; (đăng ký xét 6 người)
- Lao động tiên tiến: 28 người
- Giấy khên của CTUBND huyện: 6đ/c.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
3.1. Lãnh đạo thực hiện chính trị tư tưởng
- Chăm lo công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ, phát huy tính tích cực tự giác trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng chủ nghĩa Mác Lê Nin–Tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức có lối sống lành mạnh, cần kiệm liêm chính trí công vô tư từng bước nâng dần năng lực công tác cán bộ.
- Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, về đạo đức cách mạng trong đội ngũ đảng viên CBCCVC. Xây dựng và phát triển các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, không có đảng viên vi phạm các điều cấm.
3.2. Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị.
- Chi bộ tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học, bám sát hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ, các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở, phòng đã được cụ thể hóa.
- Tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, chuẩn mực trong công tác. Chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt nội dung, chương trình SGK chuẩn kiến thức -kỹ năng các môn học và chương trình GDPT mới. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng giao tiếp; giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo cho HS.
- Quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục, phân quyền và tăng cường trách nhiệm cho giáo viên; chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức - kỹ năng. Chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt PPDH và các kỷ thuật dạy học tích cực vào trong dạy học. Tăng cường công tác quản lý, chủ động việc kiểm tra soát xét chất lượng dạy và học trên lớp. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công tác phụ đạo HS yếu; BDHSG, tập luyện văn nghệ, TDTT. Đảm bảo chế độ hội ý, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp, thao giảng, dạy thể nghiệm. Giao cho chuyên môn và Công đoàn phối hợp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, đảm bảo có giáo viên dự thi giỏi tỉnh; giỏi huyện tăng hơn nhiệm kỳ qua nhiều gv có chuyên môn tốt.
- Tăng cường chỉ đạo công kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, hiệu quả giờ dạy, hồ sơ, bảng tổng hợp điểm, nhận xét bài của giáo viên. Đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 58/BGD&ĐT.
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí về đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ dự nguồn. Chỉ đạo về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng tốt hơn với sự phát triển và thực hiện chương trình GDPT mới.
3.3. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.
- Công Đoàn.
+ Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng các chuyên đề, chủ đề và giải pháp hữu ích trong giảng dạy học sinh.
+ Tổ chức lối sống ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo tính thẩm mĩ và tính giáo dục. Tổ chức trồng cây, trồng hoa, tổ chức chăm sóc thi đua giữa các tổ Công đoàn.
+ Làm tốt công tác thăm hỏi động viên những đoàn viên đau ốm, hoạn nạn và có hoàn cảnh khó khăn, phát động phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tổ chức giao lưu nhân ngày lễ 20/10; 20/11; 8/3; 26/3...với nhiều hình thức như: Trao đổi học tập kinh nghiệm, tọa đoàn, giao lưu văn nghệ, TDTT ...
- Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
+ Tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập nhằm đa dạng hóa các hoạt động học tập, vui chơi nhằm phát huy khả năng sẵn có của học sinh. Tăng cường các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca, giáo dục kỷ năng sống cho HS. Chỉ đạo tốt công tác hoạt động Đội-Sao, tăng cường ca múa hát tập thể, sinh hoạt đội sao, tổ chức giao lưu TDTT- văn nghệ, Thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ; Hội khỏe Phù đổng,...
- Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:
+ Chăm lo công tác phát triển đảng viên mới: lựa chọn, đề xuất, phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.
+ Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của Chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Ngành, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn.
- Xây dựng Chi bộ đạt: “Chi bộ trong sạch vững mạnh”
3.4. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng viên. Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát để tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Kịp thời ngăn chặn, uốn nắn, khắc phục không để đảng viên vi phạm kỷ luật. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, thực hiện đúng điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm, các quy định của cấp trên.
3.5. Công tác xã hội hóa giáo dục:
- Tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng; chính quyền địa phương; Ban đại diện cha mẹ học sinh đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục. Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện. Xây dựng kế hoạch sát đúng với điều kiện thực tiễn, phát huy trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tăng cường công tác thực hiện quy chế dân chủ, vận động nhân dân tham gia vào công tác giáo dục. Phối hợp tốt mối quan hệ giữa Nhà trường-Gia đình-Xã hội về việc đánh giá chất lượng giáo dục.
- Tham mưu, phối hợp với các cấp, hội khuyến học xã thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài.
Đại hội chi bộ nhiệm kì 2019-2022 là đại hội của đoàn kết và đổi mới. Nhiệm vụ đặt ra cho chi bộ là hết sức nặng nề đòi hỏi phải có sự nỗ lực quyết tâm cao, có sự nỗ lực của toàn chi bộ. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, khẳng định vai trò sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng, vai trò điều hành của Chi bộ và năng lực của mỗi đảng viên trong chi bộ đoàn kết một lòng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị phát triển toàn diện, đạt các chỉ tiêu đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                                   
- Đảng ủy Thạch Thắng (b/c)
- Đại biểu ĐH;                                          
- Lưu Chi bộ.                                                                  
 
T/M. CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
 
                                      
 

Nguồn tin: Cấp ủy Chi Bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây